Latest Entries

Failte – Welcome

Failte chun an larach-lin againn. Air Diardaoin 21 den Mhart bidh sinn a’ gabhail pairt ann am BBC News School Report. ‘S e proiseact a th’ann, far am bidh sinn a’ rannsachadh, a’ sgriobhadh agus a’ craoladh na naidheachdan againn fhein. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mor ris an latha. Feuch gun tadhal … Continue reading